top of page

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Motion2Mind Personal Training en de klant en alle werkzaamheden van Motion2Mind Personal Training die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden. Onder klant wordt verstaan: de deelnemer aan de faciliteiten, lessen of trainingen van Motion2Mind Personal Training.

Iedere klant is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Motion2Mind Personal Training. De algemene voorwaarden worden per mail opgestuurd en staan vermeld op de website www.motion2mind.nl

Bij inschrijving voor lessen en trainingen via de website, mail of whatsapp verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en trainingen zijn strikt persoonlijk. En zijn daarom ook niet overdraagbaar.

De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Motion2Mind Personal Training gebruikt.

Artikel 2: Contractduur en opzegging

Inschrijfgeld wordt niet gehanteerd. Eerste contractduur is 3 maanden. Na deze 3 maanden periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand en na deze 3 maanden wordt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Dit betekent dat de minimale contractduur 4 maanden is. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels het versturen van een email (info@motion2mind.nl). Waarbij de opzegging geldig is op het moment dat er een bevestiging is verstuurd vanuit Motion2Mind Personal Training. De datum van opzegging is hierbij de datum verzenden bevestigde bericht van de cursist. Aanpassen van contract is mogelijk. Het contract verhogen kan ten alle tijden via het schriftelijk aanvragen met ingang van de volgende maand. Het contract verlagen kan een maand na de schriftelijk aanpassing van het oude lidmaatschap.

Artikel 3: Betalingsverplichting

Betalingen worden achteraf per factuur verstuurd (rond de 1ste van elke maand) en dienen binnen 14 dagen overgemaakt te worden.

Artikel 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden

Er wordt altijd getraind onder begeleiding één op één, in duo of met een maximaal aantal deelnemers per sessie of les. Men dient bij afwezigheid vooraf een afwezig bericht te doen. Het afzeggen van een training door de cursist kan tot 24 uur van tevoren kosteloos.

De personal training sessies en lestijden worden vastgesteld door Motion2Mind Personal Training. Tijdens officiële feestdagen werkt Motion2Mind Personal Training met een aangepaste rooster.

Artikel 5: Afzeggen training

Het afzeggen van een training kan tot 24 uur van tevoren kosteloos. Is de klant later met het afmelden dan zullen de kosten voor deze training in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annuleren door Motion2Mind Personal Training en restitutie

Motion2Mind Personal Training mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen waaronder overmachtssituaties zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan onverwachte ziekte van trainer etc. Deze training zal dan ook niet in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

2. Motion2Mind Personal Training maakt eventuele prijsverhogingen 6 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de cursist het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Motion2Mind Personal Training te ontbinden.

Artikel 8: Huishoudelijk reglement

De klant houdt zich aan de door de directie van Motion2Mind Personal Training gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de klant de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de klant de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en eigen risico

De klant verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.

Bezoek aan de ruimtes van Motion2Mind Personal Training alsmede het gebruik van faciliteiten is geheel voor eigen risico.

De klant is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risicos met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening hiervan geheel voor eigen risico neemt. Tevens zal de klant Motion2Mind Personal Training vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Motion2Mind Personal Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen.

Artikel 10: Opschorten lidmaatschap

Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden bevroren mits de cursist hiervoor een goede reden (niet zijnde voor vakantie) voor heeft en dit in overleg is met de trainer/coach. Dit dient vervolgens schriftelijk te worden ingediend (per mail of brief). In overleg wordt de datum van ingang vastgesteld. Een pauze periode telt niet als opzegtermijn. Bij opzegging wordt er rekening gehouden met een betaalde maand.

Artikel 11: Tussentijdse wijzigingen

Motion2Mind Personal Training kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programmas en openingstijden.

Artikel 12: Verplichtingen van Motion2Mind Personal Training

1. Motion2Mind Personal Training staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. Motion2Mind Personal Training onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van trainers en/ of instructeurs, staat hij ervoor in dat de trainers en/ of instructeurs over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. Motion2Mind Personal Training zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 13: Verplichtingen van de klant/cursist

1. De klant/cursist houdt zich aan de door Motion2Mind Personal Training gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. De klant dient een medische contra-indicatie PAR-Q formulier in te vullen en getekend terug te sturen aan Motion2Mind Personal Training.

3. De klant dient altijd de aanwijzingen van Motion2Mind Personal Training c.q. de door haar aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de klant niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de cursist niet bekend is. Indien de klant niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij/zij dit aan de Motion2Mind Personal Training kenbaar te maken, zodat Motion2Mind Personal Training uitleg kan geven.

4. Het is de klant niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de cursist niet toegestaan te roken binnen Motion2Mind Personal Training beschikbaar gestelde fitnessruimtes of buiten op de

6. .

Artikel 14: Verplichtingen van de klant

De klant belooft plechtig alle aanwijzingen van de Motion2Mind Personal Training nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afmelding, zal Motion2Mind Personal Training het lidmaatschap met de klant beëindigen.

bottom of page